Elyse Stávale O'Kane

John F. O'Kane

Elyse’s family 2008.
Stephen’s wedding day.
Matthew, John, Stephen, Elyse and Tony

John and Elyse 

Stephen and Jacqui

The sisters:
Connie Stávale Dressman, Elyse Stávale O'Kane, Teresa Stávale Mussio and Frances Stávale Doherty

Franco DiCierio ?, Carmelita Trifillio Stavale (wife of Giuseppe), the brothers Giuseppe, Giacomo and, kneeling holding Elyse, Luigi Stávale (1951)

Giuseppe Stávale, father of Elyse