MARIA MARÌ

Eddy Napoli

Arapete fenesta
famm’affaccià a Maria
ca stongo mmiezz’a via
speruto p’a vedè
nun trovo n’ora è pace
à nott’a faccio jurno
sempe pe sta cca attuorno
speranno è nce parlà.

Oi Maria, marì
quanto suonno ca pierdo pe tte
famm’addurmi
abbracciato nu poco cu tte
oi Maria, marì
quanto suonno ca pierdo pe tte
famm’addurmi
oi Maria, marì.

Miezz’a stu ciardinello
’nce ride à malvarosa
nu lietto è fronn’e rose
aggiu fatto pe tte
viene c’a notte e ddoce
ò cielo ch’e nu manto
tu duorme e i te canto
a nonna affiac’a tte.